Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

06.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous

HEL 2020-003929 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 24.4.2020 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi.

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen.

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 4 758 324,02 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. 

4. kannattamaan hallituksen esitystä,

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2019.

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuoden 2019 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen.

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että Alviina Alametsälle myönnetään ero hallituksen jäsenyydestä kuntalain 70 §:n perusteella sekä esittämään, että Alviina Alametsän tilalle valitaan Amanda Pasanen uudeksi hallituksen jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6. kannattamaan hallituksen esitystä lainanottovaltuuksien myöntämisestä toimitusjohtajalle kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, esityslista

2

Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, ääniluettelo

3

Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, tilinpäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 24.4.2020. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaiselle ylijäämälle vuodelta 2019, eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta sekä lainanottovaltuuden myöntäminen toimitusjohtajalle kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 4,8 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 35,8 milj. euron alijäämään. Yleisen taloustilanteen hyvä kehitys, kustannustason alhaisuus, hyvin kehittyneet lipputulot ja säästöt operointikustannuksissa, saattoivat tuloksen talousarviossa arvioitua paremmaksi.

Toimintatuotot kasvoivat 2,8 % ja toimintakulut 3,8 % edellisestä vuodesta. Toimintatuotot olivat 10,6 milj. euroa (1,4 %) yli talousarvion. Toimintakate oli 13,0 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuotena. Toimintakuluista 54,4 % voitiin kattaa muilla toimintatuotoilla, kun tuottoihin ei lasketa jäsenkuntien maksamia kuntaosuuksia.

Lipputulot olivat yhteensä 383,1 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvioin 10,3 milj. eurolla (2,8%). Vuoden aikana siirryttiin uuteen vyöhykkeisiin perustuvaan tariffiin. Aikaisemman tariffin lipputulot olivat 127,3 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 2,9 milj. eurolla (2,3 %). Vyöhykemallin tariffin lipputulot olivat 255,8 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 7,4 milj. eurolla (3 %). Talousarviossa vyöhykemalliin arvioitiin siirryttävän huhtikuun alussa, kun siihen siirryttiin 27.4.2019.

Kuntaosuudet olivat talousarvion mukaiset 348,1 milj. euroa ja toimintakuluista niillä voitiin kattaa 47,3 %.

Joukkoliikenteen operointikustannukset olivat 514,6 milj. euroa (70 % toimintakuluista). Säästöjä operointikustannuksissa kertyi talousarvioon verrattuna yhteensä 20,5 milj. euroa (3,8 %). Joukkoliikenteen kustannustaso nousi keskimäärin 1,3 % kun talousarviossa oli varauduttu keskimäärin 2,9 %:n nousuun. Poltto- ja voiteluaineiden sekä muun energian hinnat nousivat vähemmän kuin talousarviossa arvioitiin.

Vuosikate oli 13,5 milj. euroa, 6,2 milj. euroa edellistä vuotta pienempi. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Tulorahoitus on riittävä, kun vuosikate on vähintään siitä vähennettävien poistojen suuruinen. vuosikate ei aivan riittänyt kattamaan HSL:n poistoja, jotka olivat yhteensä 18,3 milj. euroa.

Investointimenot olivat 11,1 milj. euroa.

Hallituksen jäsen Alviina Alametsä on pyytänyt 28.1.2020 eroa HSL:n hallituksen jäsenen tehtävästä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, esityslista

2

Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, ääniluettelo

3

Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, tilinpäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566