Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2020

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

06.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

HEL 2020-002184 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 tekemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n 29.4.2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan aiemmin päätettyjen Suvi Aholan ja Martti Tallilan lisäksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n aluejohtaja Jasi Kuokkanen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on kaupunginhallituksen 12.5.2014, § 568 päätöksellä perustettu palveluyhtiö, jonka tehtävänä on keskitetysti toteuttaa ja ylläpitää omakustannusperusteisesti Kruunuvuorenrantaan
asukkaiden käyttöön tarkoitettuja yhteistiloja, pysäköintilaitoksia ja yhteispihoja. Palvelukonseptien toteuttaminen rahoitetaan siten, että palveluja käyttävät osakasyhteisöt (asuntotonttien vuokralaiset tai omistajat) tulevat myös palveluyhtiön osakkaiksi.

Palveluyhtiön A-osakkeenomistajina ovat perustamissopimuksen tehneet rakennuttajat (rakennusliikkeet) ja Helsingin kaupunki. Osakasyhteisöt merkitsevät käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti äänivallattomia osakkeita sekä suorittavat investointimaksuja ja käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n nykyisten omistajien hallussa olevat A-osakkeet tullaan luovuttamaan alueen osakastaloyhtiöille Kruunuvuorenrannan alueen rakentamisen loppuvaiheessa arviolta 30-luvulla.

Palveluyhtiö voi yhtiöjärjestyksen mukaan laajentaa toiminta-aluettaan sopimusalueelta 1 vaiheittain asemakaavoituksen ja rakentamisen etenemisen mukaan Kruunuvuorenrannan muille asemakaava-alueille eli sopimusalueille.

Hallitus

Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä. Käytännössä yhtiön hallituksessa on ollut kolme kaupungin nimeämää hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Nykyisin hallituksessa on A-osakkeenomistajien eli rakennuttajien ja Helsingin kaupungin edustajia yhteensä 7 henkilöä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, § 16 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 mainitun Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n vuoden 2020 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäseneksi valitaan kolme jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen jälkeen hallituksen jäseneksi nimettävä Mikko Ahola on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 29.4.2020 alkaen, koska toimiminen yhtiön hallituksen jäsenenä ja aluerakentamisprojektin asukasvaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen ovat osittain ristiriidassa keskenään.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin asunnot Oy:n aluejohtaja Jasi Kuokkanen hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävät

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.03.2020 § 14

HEL 2020-002184 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa 2020 hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566