Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

16.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Urhea-Halli Oy:n osakassopimuksen liitteen hyväksyminen

HEL 2020-002357 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti osaltaan

        hyväksyä liitteenä olevan Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen liitteen koskien yhtiön osakkeiden panttauskieltoa, sekä

        kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen liitteen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on myös se, että muut Urhea-halli Oy:n osakkaat tekevät vastaavan sisältöisen päätöksen tai muutoin sitoutuvat allekirjoittamaan osakassopimuksen liitteen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite Urhea-halli Oy:n osakassopimukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Urhea-halli Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Urhea-säätiö sr:n tarkoituksena on tukea ja kehittää metropolialueella opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö luo edellytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja huipulla olevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisvaltaista kehittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta.

Urhea-säätiö perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia rakennuksia ja/tai niiden osia.

Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 m2 suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseurojen ja lajiliittojen käytössä.

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2018, § 806 hyväksyä, että Helsingin kaupunki merkitsee 2 000 kappaletta Urhea-halli Oy:n osakkeita viiden euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti puolestaan 17.12.2018, § 126 hyväksyä liittymisen Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen osapuoleksi. Kaupunginhallitus on edelleen 1.4.2019, § 222 ja 2.12.2019, § 820 myöntänyt yhteensä 5 miljoonan euron pääomalainat yhtiölle sekä 24.6.2019, § 480 8 miljoonan euron urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainan.

Liite Urhea-halli Oy:n osakassopimukseen

Urhea-halli Oy:n osakkaina ja yhdessä yhtiön kanssa osakassopimuksen osapuolina ovat Helsingin kaupungin lisäksi Koripallosäätiö sr, Urheiluopistosäätiö sr, Suomen Urheiluliitto ry, Suomen Voimisteluliitto ry ja Kisakalliosäätiö sr.

Osakassopimuksessa osakkaat sitoutuivat osakemerkinnän yhteydessä antamaan Urhea-halli Oy:lle pääomalainaa erikseen sovitulla tavalla osakemerkintänsä keskinäisessä suhteessa. Myös Urhea-säätiö sr ja kaupunki sijoittavat yhtiöön varoja / antavat rahoitusta erikseen sovituin ehdoin (hankkeen valmistelu- ja rakennusvaiheen rahoitus).

Osakkaiden yhtiölle myöntämien pääomalainojen ja muun rahoituksen lisäksi Urhea-halli Oy tarvitsee myös omistajien ulkopuolista rahoitusta. Tätä varten Urhea-halli Oy on syksyllä 2019 neuvotellut OP Yrityspankilta 12 miljoonan euron luoton hallin rakentamiseen. Yhtenä luotonannon edellytyksenä on, etteivät osakkaat ole oikeutettuja panttaamaan Urhea-halli Oy:n osakkeita eivätkä perustamaan muuta vastaavaa em. osakkeita koskevaa rasitetta. 

Tämä on normaali pankkien luottoehto silloin, kun lainanantajakaan ei saa osakekirjoja myöntämänsä luoton vakuudeksi. Asiasta ei ole tällä hetkellä erillistä mainintaa yhtiön osakassopimuksessa. Yhtiö esittää, että oheisella osakassopimuksen liitteellä jokainen osakas vakuuttaa pankille erikseen sitoutuvansa Urhea-halli Oy:n osakekirjojen panttaamattomuuteen.

Lopuksi

Urhea-halli Oy:n hallihanke on valtakunnallisesti merkittävä ja monilajista urheilua tukeva projekti, joka tuo merkittävästi lisää monimuotoista harjoittelutilaa akatemiaurheilijoille ja alueen urheiluseuroille.

Kaupunki on sitoutunut osakassopimuksessa hallihankkeen rahoitukseen. Kaupungin kannalta on perusteltua hyväksyä tämä yhtiön pankkilainaan liittyvä, normaalin pankkikäytännön mukainen vakuudenasettamiskielto.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite Urhea-halli Oy:n osakassopimukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Urhea-halli Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566