Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

16.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Ulla-Marja Urhon sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Juha Hakolan.

Käsittely

Konsernijaosto päätti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa valita kokouksen puheenjohtajaksi Pia Pakarisen.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Ulla-Marja Urhon sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Juha Hakolan.

Esittelijä

apulaispormestari

Pia Pakarinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566