Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

16.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-002846 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.3.2020 ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan yksikön päällikkö Sakari Heikkinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimettävä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2019 on hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittu yksivuotiselle toimikaudelle asiakaspäällikkö Hanna-Leena Jokinen. Jokinen on ilmoittanut eroavansa kesken toimikauden.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49,0 %. Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia nro 3 korttelissa nro 40101 Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sekä omistaa tälle tontille rakennettavia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosi siten, että toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.3.2020 käsitellään muun muassa uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eronneen tilalle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimettävä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Konserniohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566