Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/12

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Niemikotisäätiö sr:n hallituksen jäsenten valinta

HEL 2020-001770 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Niemikotisäätiön hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen:

- Varsinainen jäsen johtajalääkäri Laura Pikkarainen, henkilökohtaisena varajäsenenä päätöksenteon tuen päällikkö Atte Viinikka

- Varsinainen jäsen talouspäällikkö Armi Vadén, henkilökohtaisena varajäsenenä erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Niemikotisäätiö säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Niemikotisäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Asumispalvelujen lisäksi Niemikotisäätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisissä valmennusyksiköissä. Säätiön toiminta on järjestettävä yleishyödyllisiä periaatteita noudattaen siten, ettei se pyri tavoittelemaan voittoa.

Hallitus

Niemikotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee viisi varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalaitos ja Y-säätiö valitsevat kukin yhden jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi Omaiset mielenterveystyön tukena ry:llä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänivaltaa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Säätiön hallituksen jäsen Leena Turpeinen ja henkilökohtainen varajäsen Päivi Sjöblom sekä hallituksen jäsen Hanna-Leena Nuutinen ja henkilökohtainen varajäsen Mikko Tamminen ovat ilmoittaneet eroavansa säätiön hallituksesta 1.3.2020 alkaen.

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalta saatuihin esityksiin. Hallituksen jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2020 loppuun saakka.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Niemikotisäätiö säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566