Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/13

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Muutos Lilinkotisäätiön hallituksen kokoonpanossa

HEL 2020-001849 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 3.4.2020 alkaen Lilinkotisäätiön hallitukseen vuoden 2021 lopussa päättyväksi toimikaudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ylihoitaja Kati Sinivuoren (Päivi Sjöblomin tilalle) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtava psykologi Marko Salmenkiven (tähän saakka varajäsenenä toimineen Kati Sinivuoren tilalle).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialajohtajan esitys 19.2.2020

2

eronpyyntö - sjöblom

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lilinkotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimiala esittää (liite 1) päätösehdotuksen mukaista muutosta 3.4.2020 alkaen Lilinkotisäätiön hallitukseen vuoden 2021 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Konsernijaosto nimesi 12.11.2018 § 103 kolme hallituksen jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2021. Muutos johtuu hallitukseen nimetyn jäsenen Päivi Sjöblomin palvelussuhteen päättymisestä. Sjöblom on toimittanut eroilmoituksensa säätiölle.        

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialajohtajan esitys 19.2.2020

2

eronpyyntö - sjöblom

Oheismateriaali

1

Konsernijaoston päätös 12.11.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lilinkotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566