Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s förbundsmöte

HEL 2020-001427 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Koncernsektionen beslutade enhälligt på förslag av Jasmin Hamid välja Bicca Olin till representant.

Koncernsektionen beslutade enhälligt på förslag av Wille Rydman välja Veera Hellman till representant.

Koncernsektionen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av ordföranden.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Möteskallelse 21.4.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Stadsstyrelsens koncernsektion utser följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund r.f.:s ordinarie förbundsmöte 2020:

 

Representant

Personlig ersättare

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

Föredragandens motiveringar

Sydkustens landskapsförbund r.f. ber medlemskommunerna att senast 23.3.2020 utse sina representanter och ersättare till förbundsmötet i Raseborg 21.4.2020. Kallelsen till förbundsmötet finns som bilaga till ärendet.

Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt högst 10 representanter. Helsingfors utser sammanlagt högst 10 representanter och lika många personliga ersättare.

Nödvändiga kostnader och inkomstbortfall som föranleds av tjänsteresan ersätts högst enligt bestämmelserna om reseersättningar i allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt principerna om förtroendevaldas tjänsteresor. Kostnader och eventuella ersättningar för inkomstbortfall betalas från budgetmoment 1 50 01, Tjänsteresor, förtroendevalda (företagsnummer 1000), projekt 105001000401.

För att få ersättningar för resekostnader ska den som deltagit i tjänsteresan visa upp en räkning enligt tjänstereseblankett Lv 227 omedelbart efter tjänsteresan, dock senast inom två månader efter tjänsteresans slut. Till reseräkningen ska fogas verifikat i original över kostnader som uppstått, om verifikat finns att tillgå.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Möteskallelse 21.4.2020

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566