Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/11

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

UMO-säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-002045 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Neea Kilkin UMO-säätiön hallituksen jäseneksi keväällä 2020 päättyvän toimikauden loppuun.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

UMO-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Hallitukseen nimettävä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

UMO-säätiö on kaupungin kokonaan omistama säätiö, jonka tarkoituksena on kulttuurin ja erityisesti säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen. Säätiö ylläpitää jazzin ja uuden rytmimusiikin saralla toimivaa UMO Helsinki Jazz Orchestraa, järjestää konsertteja ja kulttuuritapahtumia, tekee musiikkitallenteita ja harjoittaa musiikkikasvatusta. Säätiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, jotka kaupunki nimeää.

Konsernijaosto on 5.3.2018 § 18 nimennyt säätiön hallitukseen viisi luottamushenkilötaustaista jäsentä ja 15.4.2019 § 33 täydentänyt hallitusta kahdella viranhaltijataustaisella jäsenellä. Vasemmistoliiton hallitukseen esittämä jäsen on menehtynyt, joten hänen tilalleen nimetään uusi hallituksen jäsen kuluvan toimikauden loppuun. Toimikausi päättyy tänä keväänä pidettävään yhtiökokoukseen.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaosto päättää jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

UMO-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Hallitukseen nimettävä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566