Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen vuonna 2020

HEL 2020-002099 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

- hyväksyä 35 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,

- myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja 35 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiön esitys

2

Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki Region Marketing Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsinki Region Marketing Oy:n (HRM) toimialana on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on ollut toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseksi, edistämällä paikallisten yritysten ulkomaankauppaa, osallistumalla tuotekehittelyhankkeisiin, harjoittamalla elinkeinoelämän tutkimusta, suunnittelua, järjestämällä koulutusta ja konsultointia sekä osallistumalla muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittämiseen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

HRM on hallinnoinut Moskovassa sijaitsevaa Helsinki-taloa. Järjestely on perustunut Helsingin ja Moskovan kaupunkien vuonna 1994 osana isompaa kokonaisuutta sopimaan vastavuoroiseen tilajärjestelyyn, jonka mukaan Helsingin kaupungilla (sittemmin HRMllä) on veloituksetta ollut käytössään Moskovassa talo, jonka tiloja se on vuokrannut eteenpäin. Vastaavasti Moskovan kaupungilla on ollut käytössään Tulli- ja Pakkahuoneella tilat, joita Moskovan kaupungin Suomeen perustama yhtiö on voinut käyttää muun muassa tilojen vuokraamiseen. Järjestelyä koskeva pääsopimus sekä talojen vuokrasopimukset (Helsinki-talo ja Moskova-talo) päättyivät vuoden 2019 marraskuussa, kun sopijapuolet yhteisymmärryksessä sopivat, että määräaikaisen sopimuksen umpeuduttua toimintaa ei enää jatketa.

Sopimusten päätyttyä vastavuoroisesti käyttöön saadut tilat on luovutettu omistajilleen lokakuussa 2019. Yhtiön Moskovassa toimineen edustuston toiminta on loppunut ja edustuston lopettamiseen liittyvä  viranomaisprosessi on käynnistetty syksyllä 2019.

Helsinki Region Marketing Oy:n selvitystilaan asettaminen Suomessa on taloudellisesti järkevää tehdä vasta sen jälkeen, kun yhtiön edustuston lopettamisprosessi Venäjällä on saatu päätökseen.

Yhtiön arvion mukaan todistus edustuston lopettamisesta saadaan Venäjän veroviranomaisilta huhtikuussa 2020.

Yhtiön esitys

Lopetusprosessin arvioitua pidemmästä kestosta johtuen henkilöstömenot, tilitoimiston veloitukset ja muut alasajoon liittyvät operatiiviset menot jatkuvat vuodelle 2020 ja ovat siten arvioitua suuremmat. Aiemmassa vuoden 2019 lisärahoitushakemuksessa arvioitiin kaiken toiminnan loppuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tehdyn tarkennetun arvion perusteella yhtiöllä on vielä vuonna 2020 tarve lisärahoitukselle. 

Ennakoitua suurempia kustannuksia syntyi Moskovassa henkilökunnan lakisääteisistä irtisanomispalkoista ja selvitystilaan asettamiseen liittyvästä oikeudellisesta neuvonnasta. Myös kustannukset vuosilomakorvauksista, selvitysmiehen palkkiosta, välitilinpäätöksestä, tilintarkastuksesta sekä muista selvitystilaan asettamiseen liittyvistä hallinnollisista kuluista ovat täsmentyneet.

HRMn hallitus esittää liitteen 1 mukaisesti kaupungille, että yhtiön lopettamisen ja selvitystilaan asettamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kaupunki pääomittaa yhtiötä 35 000 eurolla.

Lopuksi

Kaupunginhallitus päätti 29.4.2019, § 278 muuttaa Helsinki Region Marketin Oy:tä koskevaksi omistajapoliittiseksilinjaukseksi 6 = purkaminen.

Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista pääomittaa yhtiötä sen hallituksen esittämällä tavalla, jotta Helsinki-talon toiminta Moskovassa voidaan lopettaa hallitulla ja suunnitelmallisella tavalla vuoden 2020 aikana.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiön esitys

2

Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki Region Marketing Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566