Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-000544 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.        

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan toisen ehdotuksen kokouksen toiseksi viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matka lippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

HSL:n valmistelussa oleva lähijunaliikenteen kilpailutus tulee olemaan suurin yksittäinen tarjouskilpailu, mitä joukkoliikenteestä on Suomessa järjestetty ja ensimmäinen laatuaan junaliikenteessä. Tarjouskilpailun ensimmäinen vaihe avattiin vuonna 2018 ja varsinainen tarjouskilpailu ratkaistaan toukokuussa 2020. Valittu operaattori aloittaa kilpailutetun lähijunaliikenteen HSL:n alueella näillä näkymin kesällä 2021.

HSL:n joukkoliikenteen lippujen hinnoittelu muuttui 27.4.2019, kun uudet vyöhykkeet korvasivat kuntarajoihin perustuvat lippualueet vyöhykkeillä ABCD. Vyöhykeuudistuksen jälkeen touko–lokakuussa matkustajia oli 3,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 touko–lokakuussa. Vuonna 2019 kertalippuja myytiin lukumääräisesti vähemmän, mutta lipputulot pysyivät edellisvuoden tasolla. Kausilippujen euromääräinen myynti kasvoi 3,6 prosenttia ja vuorokausilippujen myyntitulot kasvoivat 45 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 201 milj. euroa (202 milj. euroa vuonna 2019).

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566