Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvoston jäsenen nimeäminen

HEL 2020-001778 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto myönsi Tuula Haataiselle eron Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvoston jäsenyydestä ja nimesi Sara Paavolaisen hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi vuoden 2021 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Hallintoneuvostoon nimettävä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tuula Haatainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto on 18.3.2019 § 24 nimennyt Tuula Haataisen ja Jan Vapaavuoren Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2019−2021. Tuula Haatainen on 10.2.2020 pyytänyt eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä työministerin tehtävän tuomien velvoitteiden vuoksi.

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -niminen säätiö ylläpitää Kansallisoopperaa ja -balettia. Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valittavat seitsemäntoista varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä hallintoneuvostoon kaksi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Hallintoneuvoston lisäksi säätiöllä on hallitus, johon kaupungilla on myös oikeus nimetä kaksi jäsentä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaosto päättää jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Hallintoneuvostoon nimettävä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tuula Haatainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566