Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

02.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

HEL 2020-001427 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta valita edustajaksi Bicca Olinin.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Wille Rydmanin ehdotuksesta valita edustajaksi Veera Hellmanin.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 21.4.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuoden 2020 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 

Edustaja

Henkilökohtainen varaedustaja

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

Esittelijän perustelut

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia 23.3.2020 mennessä nimeämään edustajat ja varaedustajat Raaseporissa 21.4.2020 pidettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen kutsu on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä enintään 10 edustajaa. Helsinki nimeää enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset ja ansionmenetykset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevien määräysten sekä luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteiden mukaisesti. Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyskorvaukset maksetaan talousarviokohdalta 1 50 01, Virkamatkat, luottamushenkilöt (yritystunnus 1000), projekti 105001000401.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä kaupunginkanslialle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 21.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566