Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

10.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Kiesiläisen ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Tomi Sevanderin sijasta Mikko Kiesiläisen ja varatarkastajaksi Juha Hakolan sijasta Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä

varapuheenjohtaja

Jasmin Hamid

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Sevanderin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Juha Hakolan.

Esittelijä

varapuheenjohtaja

Jasmin Hamid

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566