Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

10.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-000539 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsauksen.         

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen ja hallituksen puheenjohtaja Jarmo R. Lehtinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Finlandia-talo Oy

Yhtiön toimialana on vuokrata tiloja, ulkoalueita sekä myydä tarvittavia palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.

Finlandia-talon perusparannus suunnitellaan toteutettavan alustavan aikataulun mukaan vuosina 2022-2024. Hankesuunnitelman mukaisesti Finlandia-talo pysyy avoinna asiakkaille koko perusparannuksen ajan Pikku-Finlandiaksi nimetyn väistötilan ansiosta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Vuoden 2019 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:
1. Yhtiö varautuu kiinteistön peruskorjaukseen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus suhteessa tapahtumien määrään lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta.
3. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään
15 %.

Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo R. Lehtinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566