Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

10.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Postipuiston Pysäköinti Oy:n osakkeenomistajan päätös 2020

HEL 2020-000500 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Postipuiston Pysäköinti Oy:n osakkeenomistajan päätöksen koskien hallitukselle annettavaa osakeantivaltuutusta liitteenä olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan yhdeksännen esityksen kokouksen kuudentena asiana.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Postipuiston Pysäköinti Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Postipuiston Pysäköinti Oy

Yhtiön toimialana on toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) uudella asuntoalueella (Postipuiston pohjoisosa) asuntotontteja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja –alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta.

Yhtiön toiminta jakaantuu kahteen sopimusalueeseen. Sopimusalue 1:n tonttien autopaikoitus toteutetaan kortteliin 17124 rakennettavalla pysäköintilaitoksella, ja sopimusalue 2:n tonttien autopaikoitus toteutetaan kortteliin 17129 rakennettavalla pysäköintilaitoksella.

Yhtiö voi tuottaa palveluja ja vuokrata tilojaan myös ulkopuolisille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Osakeantivaltuutus

Kaupunkiympäristölautakunta on 10.9.2019, § 448 hyväksynyt Postipuiston Pysäköinti Oy:n sopimusalueilla 1 ja 2 asuntotonttien osalta noudatettavat pysäköintiyhtiön A-osakkeiden, B-osakkeiden ja C-osakkeiden merkintäperiaatteet ja merkintähintojen määräytymisperiaatteet ehdolla, että kaupunginhallitus päättää perustaa pysäköintiyhtiön ja että pysäköintiyhtiön yhtiökokous päättää valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään perustamisen jälkeisistä suunnatuista maksullisista osakeanneista.

Kaupunginhallitus on 23.9.2019, § 645 päättänyt perustaa yhtiön, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2019 lopussa.

Yhtiön hallitus on 23.1.2019 hyväksynyt liitteenä olevat osakeantivaltuutusehdot osakkeenomistajan hyväksyttäväksi.

Hallituksen ehdottamien osakeantivaltuutusehtojen mukaisesti hallitus valtuutetaan tarjoamaan sopimusalueella 1 enintään 450 kappaletta B1-osakkeita ja 50 kappaletta C1-osakkeita merkittäväksi sekä vahvistamaan näiden osakkeiden merkintähinnat. B1- ja C1-osakkeita merkitsevät sopimusalueiden asuntotonttien vuokralaisina tai omistajina olevat osakasyhteisöt pysäköintiyhtiön hallinnoimille autopaikkatonteille tai -alueille sijoittamiensa autopaikkojen ja merkintä- ja käyttösopimuksen mukaisesti.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Postipuiston Pysäköinti Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (Taso, oike)

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566