Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

10.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Varsinaisen jäsenen nimeäminen Ami-säätiö sr:n hallitukseen

HEL 2019-013416 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Kristiina Kokon (Kok.) Ami-säätiö sr:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi säätiön sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan kahdeksannen esityksen kokouksen viidentenä asiana.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta nimetä Kristiina Kokon Ami-säätiö sr:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi säätiön sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ami-säätiö sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä _______________ (Kok.) Ami-säätiö sr:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi säätiön sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Ami-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on parantaa erityisesti Helsingin seudun kilpailukykyä, seudulla toimivien eri työyhteisöjen ja yksilöiden toimintaedellytyksiä menestyä työelämässä ja sen muutoksessa sekä seudun työmarkkinoiden toimivuutta tuottamalla ammatillisia koulutus- ja kehittämispalveluita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää ammatillista koulutusta, ylläpitää ammatillista oppilastoimintaa, tuottaa työyhteisöjen ja yksilöiden osaamista ja ammattitaitoa kehittäviä palveluita sekä toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Ami-säätiön omistama Amiedu ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL perustivat 1.7.2019 yhteisen koulutusosakeyhtiön, jonka koulutustarjonta ulottuu työikäiselle väestölle tarjottavasta ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta aina laajoihin asiakkaiden kilpailukykyä kehittäviin palvelukokonaisuuksiin. Uuden organisaation nimi rekisteröitiin nimellä AEL-Amiedu Oy ja yhteinen nimi Taitotalo julkaistiin 15.11.2019.

Ami-säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallitus

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki kaksi, Vantaan kaupunki kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta ennen valintavuotta. Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Vanha hallitus jatkaa siihen saakka, kunnes uusi ottaa tehtävät vastaan. Siinä tapauksessa, ettei valintoja ole suoritettu 1.9. mennessä, hallituksen asiana on valita valitsematta jääneet hallituksen jäsenet. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2021.

Kaupungin nimeämä säätiön hallituksen varsinainen jäsen Seija Muurinen (Kok.) on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen on tarpeen nimittää uusi varsinainen jäsen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ami-säätiö sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566