Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

10.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallitukseen

HEL 2020-000469 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö Elina Norrena yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan seitsemännen esityksen kokouksen neljäntenä asiana.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) vuokrasopimuksen nojalla hallitsemassaan Mosaiikkitorin ja valopaadentien siltakannen alapuolella olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan korttelin nro 54179 tontilla nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa ja omistaa ja hallita mainittuun tilaan rakennuttamaansa pysäköintilaitosta.

Yhtiön toimialana on lisäksi osoittaa osakkaidensa käyttöön voimassa olevan asemakaavan, rakennuslupien sekä osakkaiden kesken erikseen sovitun osakassopimuksen osoittaman määrän pysäköintipaikkoja.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 88,32 %.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2020.

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallituksen puheenjohtaja Rain Mutka on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö Elina Norrena hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566