Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

10.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Jäsenen nimeäminen Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 -nimisen yhtiön hallitukseen

HEL 2020-000124 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan kuudennen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa 40118 olevia pysäköintitontteja nrot 10 ja 11 pysäköintilaitoksen rakentamista varten sekä rakentaa, varustaa ja ylläpitää sillä pysäköintilaitokseen kuuluvaa pysäköintialuetta, pysäköintihallia ja niihin liittyviä ajoluiskia ja kulkuteitä. Yhtiö voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia tiloja ja omistaa niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluksia myös ulkopuolisille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 35,7 %.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen (3-5) jäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2020.

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 -nimisen yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rain Mutka on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566