Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

25.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 113

Jäsenten nimeäminen Suomen Japanin instituutin säätiö sr:n valtuuskuntaan

HEL 2019-010912 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Suomen Japanin Instituutin Säätiö - Stiftelsen för Finlands Institut i Japan sr:n valtuuskunnan jäseneksi apulaispormestari Pia Pakarisen ja varajäseneksi kansainvälisten asioiden päällikkö Jani Moliisin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Japanin Instituutin säätiö -Stiftelsen för Finlands Institut i Japan sr -nimisen säätiön tarkoituksena on edistää Suomen kulttuurin, tieteen, ylimmän opetuksen, tekniikan ja talouden tuntemusta Japanissa sekä kehittää näiden alojen yhteistyötä Japanin kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Suomen Instituuttia Japanissa. Instituutti voi harjoittaa ja edistää sen tarkoitukseen liittyvää kulttuuritoimintaa samoin kuin tutkimuksen ja ylimmän opetuksen sekä teknisen ja taloudellisen asiantuntemuksen vuorovaikutusta Suomen ja Japanin välillä. Lisäksi instituutti muun muassa tukee tutkijoita, opiskelijoita ja taiteilijoita heidän työssään Japanissa sekä harjoittaa residenssitoimintaa.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Säätiöllä on valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 40 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Kaupunki on yksi säätiön perustajayhteisöistä, joten kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen säätiön valtuuskuntaan. Valtuuskunta kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen. Nykyiset kaupungin nimeämät jäsenet ovat apulaispormestari Pia Pakarinen ja kansainvälisten asioiden päällikkö Jani Moliis.

Säätiön valtuuskunnan kolmivuotinen toimikausi (2017-2019) on päättymässä 31.12.2019. Säätiö pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (2020-2023) edustajan valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566