Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/11

 

25.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114

Jäsenten nimeäminen Teatterimuseon säätiön edustajistoon toimikaudelle 2020 - 2022

HEL 2019-010648 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Teatterimuseon säätiön edustajistoon jäseniksi Lotta Backlundin ja hänen varajäsenekseen Topi Korpisen sekä Mikko Lahtiluoman ja hänen varajäsenekseen Marina Huttusen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuosille 2020 - 2022.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Teatterimuseon säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Teatterimuseon tarkoituksena on ylläpitää Teatterimuseota ja siten edistää suomalaisen teatterikulttuurin tutkimusta, opetusta ja tuntemusta tekemällä tunnetuksi teatteria, tanssia, oopperaa, sirkusta ja esitystaidetta. Säätiöllä on edustajisto, joka tukee säätiön toimintaa. Edustajistoon kuuluu 13 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajäsenensä. Edustajistoon nimeää Helsingin kaupunki 2 jäsentä, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto r.y. 10 jäsentä sekä Suomen Museoliitto yhden jäsenen. Edustajiston jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Sama jäsen voidaan nimetä enintään kahdeksi perättäiseksi toimikaudeksi.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Teatterimuseon säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566