Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

25.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Jäsenen nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan

HEL 2019-011289 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi osastonhoitaja Anne Röppäsen jäseneksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan toimikaudeksi 1.1.2020- 31.12.2021. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään jäsenen YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 1.1.2020-31.12.2021. Nimeämispyyntö on liitteenä.

YTHS:n johtosäännön mukaan jokaisella säätiön terveyspalveluyksiköllä on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan jäsenistä vähintään yhden tulee edustaa alueen julkisen terveydenhuollon palveluntuottajia. Säätiön hallitus nimeää terveyspalveluyksiköiden johtokunnat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Sosiaali- ja terveystoimialan opiskeluterveydenhuollossa toimiva osastonhoitaja Anne Röppänen on ollut kaupungin edustajana johtokunnassa kuluvan vuoden lopussa päättyvällä toimikaudella ja on käytettävissä päätösehdotuksen mukaisesti.               

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566