Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

30.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 89

Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2019-008285 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Pilvi Torstin tilalle Jaana Aaltonen (SDP) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa yhtiön hallitusta seuraavassa kokouksessaan menettelemään siten, että Jaana Aaltonen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Satama Oyn nimitystoimikunta_pöytäkirjanote 4_2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Satama Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallituksen jäsenen valinta

Helsingin Satama Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Pilvi Torsti (SDP) on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta päätti sähköpostikokouksessaan 17.–24.9.2019 esittää konsernijaostolle Jaana Aaltosen (SDP) valitsemista Helsingin Satama Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Satama Oyn nimitystoimikunta_pöytäkirjanote 4_2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Satama Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566