Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/11

 

30.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 90

Helsingin yhteisöraportti 1-6/2019

HEL 2019-006060 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi vuoden 2019 ensimmäistä puolivuotiskautta koskevan yhteisöraportin tiedoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Yhteisöraportti 1-6/2019

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja k 20)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2018 ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta. Raportissa esitetään vuonna 2019 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2019 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Seurantaraportti on liitteenä 1.

Raportissa yhteisöjen hallitusten kokoonpano esitetään vuoden 2019 elokuun lopun tilanteen mukaan, koska osassa yhteisöjä on tapahtunut muutoksia hallituksen kokoonpanossa raportointikauden päättymisen jälkeen.

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraavasti: elinvoima- ja markkinointi, toimitilat, asunnot, alueelliset ja infra, koulutus ja kulttuuri, liikunta, sosiaali- ja terveys sekä tukipalvelut ja muut. Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Yhteisöraportti 1-6/2019

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja k 20)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 03.06.2019 § 62

HEL 2019-006060 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin ajalta 1-3/2019.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36 109

tiina.leinonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566