Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2019

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

09.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 78

Jäsenen nimeäminen Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020

HEL 2019-009133 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäseneksi johtava kiinteistölakimies Martti Tallilan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetty jäsen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

YIT Oyj

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin Keski-Pasilan uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeen-omistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupunki ei omista yhtiön osakkeita eikä yhtiö kuulu kaupunkikonserniin.

Yhteistoimintasopimus

Kaupunginhallitus on 4.4.2016, § 308 hyväksynyt YIT Rakennus Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) Keski-Pasilan uusille asuin- ja toimitila-alueille (Keski-Pasilan keskus eli Tripla, Ratapihakorttelit ja Tornialue) toteutettavasta alueellisesta jätteen putkikeräysjärjestelmästä/ jäteyhtiöstä sekä sen kustannus-jakoa, rahoitusta ja hallinnon luovutusta koskevat pääperiaatteet.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus nimittää yhtiön hallitukseen yksi (1) varsinainen jäsen.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Yhteistoimintasopimus

2

Yhtiojärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetty jäsen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

YIT Oyj

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566