Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

09.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2020

HEL 2019-006784 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi liitteen mukaisen esityksen tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettaviksi tulostavoitteiksi vuodelle 2020.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöjen tavoitteet talousarvioehdotukseen 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymässä Helsingin kaupungin konserniohjeessa todetaan muun muassa, että tytäryhteisöjen strategista suunnittelua ohjaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Kaupungin talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Hallintosäännön 1 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa tehdä esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille ja
-säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Lisäksi konsernijaosto seuraa ja valvoo tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunkistrategiassa vuosille 2017-2021 kaupunkikonsernin omistajapolitiikassa kaupungin omistamisen ja määräysvallan tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Omistajuudella ja määräysvallalla tulee saavuttaa taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen lisääntyessä kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tarkastellaan avoimesti sen varmistamiseksi, että kaupungin toimintojen ja palvelujen kokonaisuus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti.

Vuoden 2020 talousarvion käsittelyä varten valmistellut ehdotukset tytäryhteisökohtaisiksi tulostavoitteiksi ovat liitteenä. Tavoite-ehdotukset
on valmisteltu kaupunginkansliassa yhteistyössä erityisesti kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä ao. yhteisöjen kanssa. Taulukossa on näkyvissä myös vuodelle 2018 asetetut tulostavoitteet ja niiden toteutuminen / toteutumatta jääminen sekä vuodelle 2019 asetetut tulostavoitteet.

Tytäryhteisöt raportoivat talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä kaupunginvaltuustolle raportoitavista tulostavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöjen tavoitteet talousarvioehdotukseen 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566