Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (4)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

26.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden omistusjärjestely

HEL 2019-006464 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon osakkeenomistajan päätöksen koskien yhtiön sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn ja liitteenä olevan sulautumissuunnitelman hyväksymistä.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n osakkeenomistajan päätöksen koskien yhtiön sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn ja liitteenä olevan sulautumissuunnitelman hyväksymistä.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Esteelliset: Atte Malmström, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sulautumissuunnitelma (ilman liitteitä)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistö Oy Oulunkylän SOtaveteraanitalo II

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Oulunkylän sotaveteraanitalot muodostuvat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisistä yhtiöistä, joista kumpikin omistaa Helsingin Oulunkylässä kerrostalon ja vuokraa talojen asuinhuoneistoja sotaveteraaneille asumiskäyttöön.

Kaupunginhallitus on 14.5.2018, § 328 hyväksynyt Oulunkylässä sijaitseviin veteraaniasuntoihin liittyvät omaisuusjärjestelyt ja toiminnan siirtämisen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa. Päätöksen mukaisesti Helsingin kaupunki on 11.12.2018 hankkinut em. yhtiöiden koko osakekannan omistukseensa sillä ehdolla, että Helsingin kaupunki sitoutuu pitämään sotaveteraanitalot rintamaveteraanien ja ikääntyvien ihmisten asumiskäytössä.

Sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn

Kaupunginhallituksen 14.5.2018, § 328 päätöksessä on todettu, että Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn jatkaa Helsingin kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan perustuvaa kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistöjen omistuksen keskittämistä kohteiden hallinnoinnin ja ohjauksen tehostamiseksi sekä synergiaetujen saavuttamiseksi käyttötaloudessa. Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on riittävät resurssit ja organisaatio talojen kunnossapitoon ja kehittämiseen niiden käyttötarkoituksen mukaisesti sekä vuokratason pysymiseen kohtuullisena.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti sulautumissuunnitelma koskien Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn on allekirjoitettu 19.6.2019.

Sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 5.8.2019. Velkojille annetun kuulutuksen määräpäivä on 20.11.2019.

Osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n mukaisesti sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päättää yhtiökokous. Vastaanottavassa yhtiössä sulautumisesta päättää hallitus.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sulautumissuunnitelma (ilman liitteitä)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistö Oy Oulunkylän SOtaveteraanitalo II

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / oikeuspalvelut

Kaupunginkanslia/ talous- ja konserniohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566