Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

03.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

Ajankohtaiskatsaukset, Helsingin Seniorisäätiö sr, Niemikotisäätiö sr ja Oulunkylän sairaskotisäätiö sr

HEL 2019-004532 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Seniorisäätiö sr:n, Niemikotisäätiö sr:n ja Oulunkylän sairaskotisäätiö sr:n ajankohtaiskatsaukset.        

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan viidennen esityksen kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Niemikotisäätiön toiminnanjohtaja Seppo Eronen, Oulunkylän sairaskotisäätiön toimitusjohtaja Katja Ilvonen, Helsingin Seniorisäätiön toiminnanjohtaja Taina Mäensivu, Niemikotisäätiön hallituksen puheenjohtaja Leena Turpeinen, Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Pellinen, Helsingin Seniorisäätiön hallituksen puheenjohtaja Heidi Ekholm-Talas sekä sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Seniorisäätiö sr

Helsingin Seniorisäätiö sr:n tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Erityisestä syystä voidaan säätiön koteihin ottaa hoidettavaksi henkilö, joka muusta syystä kuin ikänsä vuoksi on säätiön tarjoaman avun ja huolenpidon tarpeessa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan joko tuottamalla itse heille sosiaali- ja terveydenhuollon laitos-, kuntoutus- ja avopalveluja tai vuokraamalla toimitilojaan edellä mainittuun tarkoitukseen sellaiselle säätiölle tai yhteisöille, joka toimii samojen tarkoitusperien hyväksi.

Helsingin kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet. Säätiö on kaupungin määräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin.

Säätiö tuotti toimintavuonna 2018 vanhuspalveluja yhteensä 558 asukkaalle. Säätiön toimipisteitä ovat Antinkoti, Pakilakoti, Mariankoti ja Kannelkoti. Kymmenen viime vuoden aikana on laitospaikkoja lakkautettu 192 asukaspaikan verran. Vuonna 2019 tullaan  lopettamaan 26 pitkäaikaishoitopaikkaa Pakilakodista Helsingin kaupungin linjausten ja päätösten mukaisesti.

Niemikotisäätiö sr

Niemikotisäätiö sr:n tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista koulutustyötä ja  ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa.

Helsingin kaupunki nimeää säätiön seitsemästä hallituksen jäsenestä viisi. Säätiö on kaupungin määräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin.

Toimintavuonna 2018 säätiön kuntoutuspaikkojen määrä 565 oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Varsinaisen toiminnan käyntipäivien yhteenlaskettu määrä oli  120 165 ja jälleenvuokrattuja asuntoja oli
1 083 kappaletta.

Oulunkylän sairaskotisäätiö sr

Oulunkylän sairaskotisäätiö sr:n tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja  tutkimustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai  jaksottaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille.

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö rakentaa Helsingin kaupungin tähän tarkoitukseen osoittamalle tontille asianmukaisesti suunnitellun rakennuksen sekä omistaa ja hallitsee tuota rakennusta.

Helsingin kaupunki nimeää säätiön kahdeksasta hallituksen jäsenestä kuusi. Säätiö on kaupungin määräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin.

Säätiön toimintavuodelle 2018 Helsingin kaupunki lisäsi potilaspaikkamäärää 81 paikasta 84 paikkaan. Helsingin kaupungin tilaukset kattoivat 68 % kaikista säätiön palveluista. Vuonna 2018 Helsingin kaupunki oli suurin palveluntilaaja ja toiseksi suurin tilaaja oli Valtiokonttori.

Säätiö on muuttamassa nimeään Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:ksi. Samalla säätiö muuttaa sääntöjään muun muassa laajentamalla palvelujensa kohderyhmää sotainvalideista ja muista sotaveteraaneista myös muille maanpuolustus- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleille ja vammautuneille, asevelvollisena palveluksessa vammautuneille ja muissa yhteiskunnallisissa pelastus-, suojelu- ja turvallisuustehtävissä palvelleille ja vammautuneille henkilöille. Kansliapäällikkö on antanut kaupungin myönteisen ennakkokannan sääntöjen muuttamiselle 3.4.2019.

Helsingin seniorisäätiön toiminnanjohtaja Taina Mäensivu, Niemikotisäätiön toiminnanjohtaja Seppo Eronen ja Oulunkylän sairaskotisäätiön toimitusjohtaja Katja Ilvonen antavat säätiöitä koskevat suulliset ajankohtaiskatsaukset konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa ovat läsnä myös säätiöiden hallitusten puheenjohtajat Helsingin seniorisäätiön Heidi Ekholm-Talas, Niemikotisäätiön Leena Turpeinen ja Oulunkylän sairaskotisäätiön Jukka Pellinen. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566