Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

03.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Hannu Oskalan sekä varatarkastajiksi Ulla-Marja Urhon ja Tomi Sevanderin.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajaksi Jasmin Hamidin sijasta Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Hannu Oskalan sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Tomi Sevenderin.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566