Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

03.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän kevätyhtymäkokous 2019

HEL 2019-004826 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti päihdepalvelujen päällikkö Mari Aaltoa tai hänen estyneenä ollessaan psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkasta edustamaan Helsingin kaupunkia Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 5.6.2019 ja hyväksymään kokouskutsussa mainitut asiat hallituksen esitysten mukaisesti.    

Samalla konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.  

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, esityslista

2

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, jäsenkunta-, edustaja- ja ääniluettelo

3

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, tilinpäätös

4

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, tilintarkastuskertomus

5

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018

6

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, henkilöstökertomus 2018

7

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, hallintosääntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ylläpitää Ridasjärven päihdehoitokeskusta Hyvinkäällä. Helsingin kaupungin peruspääomaosuus on 9,5 prosenttia. Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Liitteenä olevan kokouskutsun mukaan 5.6.2019 pidettävässä kevätyhtymäkokouksessa päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta, hallintosäännön hyväksymisestä sekä käsitellään arviointikertomus, henkilöstöraportti ja sidonnaisuusilmoitukset.   

Sosiaali- ja terveystoimiala on esittänyt Mari Aallon ja varalle Aila Ronkasen nimeämistä yhtymäkokousedustajiksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, esityslista

2

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, jäsenkunta-, edustaja- ja ääniluettelo

3

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, tilinpäätös

4

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, tilintarkastuskertomus

5

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018

6

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, henkilöstökertomus 2018

7

Yhtymäkokouskutsu 5.6.2019, liite, hallintosääntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja ja varaedustaja

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566