Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

03.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

HEL 2019-004636 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi johtava sosiaalityöntekijä Bettina von Kraemerin varsinaiseksi jäseneksi ja johtava sosiaalityöntekijä Monika Possaunerin hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen yhtiön hallitukseen vuonna 2020 päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 11.4.2019_

2

eronpyyntö - pitkänen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Eroava jäsen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (jäljempänä FSKC) pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään uuden varsinaisen jäsenen yhtiön hallitukseen Säde Pitkäsen tilalle siten, että asia voidaan käsitellä 7.6.2019 pidettävässä yhtiökokouksessa. Pitkänen ei ole enää kaupungin palveluksessa ja hän on toimittanut eroilmoituksensa yhtiölle. Kirjelmät ovat liitteinä 1 ja 2.   

Kaupungin omistusosuus FSKC:ssa on 4,9 prosenttia. Yhtiö ylläpitää ruotsinkielistä sosiaalialan osaamiskeskusta ruotsinkielistä väestöä varten. Osaamiskeskus vastaa sosiaalialan kehittämistyöstä ja siihen liittyvästä alueellisesta yhteistyöstä.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan Helsingin kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen kahden vuoden toimikaudeksi.  

Konsernijaosto on 5.3.2018 § 19 ja 18.6.2018 § 65 tekemillään päätöksillä nimennyt erityissuunnittelija Säde Pitkäsen varsinaiseksi jäseneksi ja johtava sosiaalityöntekijä Bettina von Kraemerin hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen FSKC:n hallitukseen toimikaudeksi 2018-2020. 

Sosiaali- ja terveystoimiala on esittänyt Bettina von Kraemerin nimeämistä varsinaiseksi jäseneksi Pitkäsen tilalle ja Monika Possaunerin nimeämistä uudeksi varajäseneksi FSKC:n hallitukseen.    

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 11.4.2019_

2

eronpyyntö - pitkänen

Oheismateriaali

1

Konsernijaoston päätökset 5.3.2018 ja 18.6.2018

2

Nimeämispyyntö 11.4.2019, liite, yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Eroava jäsen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetyt

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566