Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

03.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Helsingin yhteisöraportti 1-3/2019

HEL 2019-006060 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin ajalta 1-3/2019.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36 109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteisöraportti 1-3-2019

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja 20)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin ajalta 1-3/2019. Raportissa esitetään vuonna 2019 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät yhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2019 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.

Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36 109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteisöraportti 1-3-2019

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja 20)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566