Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

03.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Tillsättande av medlem och suppleant i styrelsen för Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

HEL 2019-004636 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion tillsatte ledande socialarbetare Bettina von Kraemer som ny ordinarie medlem med ledande socialarbetare Monika Possauner som hennes personliga suppleant i styrelsen för Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området för den mandattid som slutar år 2020.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Begäran om tillsättande 11.4.2019_

2

Avskedsansökan - Pitkänen

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

Den avgående medlemmen

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (nedan FSKC) begär att Helsingfors stad tillsätter en ny ordinarie medlem i bolagets styrelse i stället för Säde Pitkänen, så att ärendet kan behandlas av bolagsstämman 7.6.2019. Pitkänen är inte längre i stadens tjänst, och hon har lämnat in sin avskedsanmälan till bolaget. Skrivelserna utgör bilagorna 1 och 2.

Stadens ägarandel i FSKC är 4,9 procent. Bolaget upprätthåller ett svenskt kompetenscenter inom det sociala området för den svenskspråkiga befolkningen. Kompetenscentret svarar för utvecklingsarbete i den sociala sektorn och för därmed förknippat lokalt samarbete.

Enligt 7 § i bolagsordningen tillsätter Helsingfors stad en medlem i bolagsstyrelsen samt dennes personliga suppleant för en mandattid på två år.

Koncernsektionen har genom beslut 5.3.2018, § 19, och 18.6.2018, § 65, tillsatt specialplanerare Säde Pitkänen som ordinarie medlem med ledande socialarbetare Bettina von Kraemer som hennes personliga suppleant i FSKC:s styrelse för mandattiden 2018–2020.

Social- och hälsovårdssektorn har föreslagit Bettina von Kraemer till ordinarie medlem i stället för Pitkänen och Monika Possauner till ny suppleant i FSKC:s styrelse.

Enligt 8 kap. 3 § i förvaltningsstadgan beslutar stadsstyrelsens koncernsektion om ledamöter och kandidater till ledamöter i sammanslutningars och stiftelsers organ.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Begäran om tillsättande 11.4.2019_

2

Avskedsansökan - Pitkänen

Bilagematerial

1

Konsernijaoston päätökset 5.3.2018 ja 18.6.2018

2

Begäran om tillsättande 11.4.2019, bilaga, bolagsordning

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

Den avgående medlemmen

Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

För kännedom

De tillsatta

Social- och hälsovårdssektorn

Stadskansliet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566