Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

03.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Jäsenen nimeäminen Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallitukseen

HEL 2019-005082 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä konsernilakimies Miia Ahon nimeämisen Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy -nimisen yhtiön hallituksen jäseneksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallita niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,2 %.

Hallitus

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 4.3.2019 § 17 edustajien nimeämisestä yhteisöihin ja säätiöihin. Tämän päätöksen jälkeen Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallitukseen nimetty jäsen Katarina Nordberg on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä yhtiön hallitukseen siirtyessään pois kaupungin palveluksesta. Hänen tilalleen on tarpeen nimittää uusi jäsen hallitukseen.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.5.2019. Ottaen huomioon, että yhtiö ei ole kokonaan kaupungin omistuksessa, yhtiökokouksessa päätettiin jatkokokouksen välttämiseksi valita hallitukseen konsernijaoston 4.3.2019 tekemästä päätöksestä poiketen Katarina Nordbergin sijaan Miia Aho. Tehty valinta edellyttää kaupungin sisäisessä päätöksenteossa konsernijaoston jälkikäteistä hyväksyntää.

Konsernilakimies Miia Ahon valinta Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista hyväksyä ottaen huomioon hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566