Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

15.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2019-004272 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan tonttiasiamies Henna Vennonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimettävä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2018 on hallituksen jäseneksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle kiinteistölakimies Teuvo Sarin. Sarin on ilmoittanut eroavansa kaksivuotisen toimikauden ensimmäisen vuoden jälkeen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Helsingin kaupungin Suutarilan kaupunginosassa olevaa määräalaa 91-40-149-4-M 0603 ja sille toteutettavia rakennuksia. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien varsinaisessa yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eroavan Teuvo Sarinin tilalle. Sarin eroaa yhtiön hallituksesta jäädessään eläkkeelle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimettävä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja konserniohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566