Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/15

 

15.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42

Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous

HEL 2019-003602 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 4.3.2019, § 17 tekemäänsä päätöstä Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta siten, että yhtiön hallitukseen nimetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa Raija Ojalan sijaan Stuba Nikula.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Konsernijaosto käsitteli edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin 4.3.2019, § 17. Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta yksi konsernijaoston päätöksessä hallitukseen keväällä nimettävistä henkilöistä on yhtiön hallituksessa nykyisin ns. vuokralaisten edustajana oleva Raija Ojala. Eläkkeelle jäämisen johdosta häntä ei ole enää tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön hallitukseen uudelle toimikaudelle kevään 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Konsernijaoston päätöstä on perusteltua muuttaa siten, että yhtiön hallitukseen nimetään Raija Ojalan sijaan Stuba Nikula, joka tuntee yhtiön toiminnan erittäin hyvin. Nykyisessä tehtävässään Helsingin tapahtumasäätiö sr:n toimitusjohtajana Nikula on luonteva henkilö ns. lyhytaikaisten vuokralaisten edustajaksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitukseen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566