Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/16

 

15.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous

HEL 2019-003166 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 4.3.2019, § 17 tekemäänsä päätöstä Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston osalta siten, että yhtiön hallitukseen nimetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa Tarja Laxénin sijaan Marjut Joensuu ja Maarit Toverin sijaan Tapio Mustonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 40133 olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontilla olevia tai tontille rakennettavia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,9 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Konsernijaosto käsitteli edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin 4.3.2019, § 17. Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston osalta päätöksen liitteenä olleessa nimettävien henkilöiden listassa oli kaksi myöhemmin ilmi käynyttä virheellistä nimeämistä.

Konsernijaoston päätöstä on perusteltua muuttaa siten, että yhtiön hallitukseen nimetään Tarja Laxénin sijaan Marjut Joensuu ja Maarit Toverin sijaan Tapio Mustonen. Sekä Joensuu että Mustonen ovat nykyisin yhtiön hallituksessa ja heidät on ollut tarkoitus nimetä hallitukseen uudelle toimikaudelle kevään 2019 yhtiökokouksessa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2019 ja siellä hallituksen jäsenten valinta lykättiin jatkokokoukseen, jotta hallitukseen saadaan nimettyä etukäteen suunnitellut henkilöt.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566