Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

15.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2019-2022

HEL 2019-003867 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi 1.7.2019 - 30.6.2022 pormestari Jan Vapaavuoren ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaispormestari Anni Sinnemäen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr, nimeämispyyntö 22.3.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n tarkoituksena on Suomen teollisuuden ja kaupan sekä muun elinkeinoelämän edistäminen ynnä pyrkimys muullakin yleishyödyllisellä toiminnallaan tukea ja lisätä maamme tuotantoa erikoisesti tekemällä sitä tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Säätiöllä on oikeus omistaa tai hallita hankkimiaan tai saamiaan kiinteistöjä.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä. Tällä hetkellä kaupungin nimeäminä hallituksen jäseninä ovat pormestari Jan Vapaavuori ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr pyytää kaupunkia ilmoittamaan edustajansa säätiön hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1.7.2019 - 30.6.2022.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr, nimeämispyyntö 22.3.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävät

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566