Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

15.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Keskinäinen Kiinteistö Oy Villamonte hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2019-004270 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Keskinäinen Kiinteistö Oy Villamonten varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan projektipäällikkö Tom Qvisen ja hallituksen jäseneksi valitaan tonttiasiamies Arto Korkeila.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimettävät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskinäinen Kiinteistö Oy Villamonten varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2018 on hallituksen puheenjohtajaksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle tiimipäällikkö Peter Haaparinne ja hallituksen jäseneksi kiinteistölakimies Teuvo Sarin. Molemmat ovat ilmoittaneet eroavansa kaksivuotisen toimikauden ensimmäisen vuoden jälkeen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Keskinäinen Kiinteistö Oy Villamonten varsinaisessa yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa uusien hallituksen jäsenten nimeämistä eroavien Peter Haaparinteen ja Teuvo Sarinen tilalle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimettävät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566