Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

18.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

HEL 2019-000867 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n vuoden 2019 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 

Edustaja

Henkilökohtainen varaedustaja

1.

Veera Hellman (Kok.)

Silva Mertsola (Kok.)

2.

Theo Tyrväinen (Vihr.)

Bernt Nordman (Vihr.)

3.

Thomas Micklin (SDP)

Anders Björklöf (SDP)

4.

Hildur Boldt (SDP)

Lauri Heikkinen (SDP)

5.

Pekka Tiusanen (PS)

Mikael Forsbäck (PS)

6.

Oscar Dikert (Vas.)

 

 

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että mahdolliset muut edustajat ilmoitetaan ilmoittautumisen määräaikaan mennessä suoraan Sydkustens landskapsförbund r.f:lle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi yksimielisesti Veronika Honkasalon ehdotuksesta Oscar Dikertin edustajaksi liittokokoukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 25.4.2019, Sydkustens landskapsförbund

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n vuoden 2019 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 

Edustaja

Henkilökohtainen varaedustaja

1.

Veera Hellman (Kok.)

Silva Mertsola (Kok.)

2.

Theo Tyrväinen (Vihr.)

Bernt Nordman (Vihr.)

3.

Thomas Micklin (SDP)

Anders Björklöf (SDP)

4.

Hildur Boldt (SDP)

Lauri Heikkinen (SDP)

5.

Pekka Tiusanen (PS)

Mikael Forsbäck (PS)

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

Esittelijän perustelut

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia 25.3.2019 mennessä nimeämään edustajat ja varaedustajat Kemiönsaarella 25.4.2019 pidettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen kutsu on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden. Helsinki nimeää yhteensä enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 25.4.2019, Sydkustens landskapsförbund

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.03.2019 § 18

HEL 2019-000867 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

04.03.2019 Pöydälle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566