Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

18.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Jäsenehdokkaiden nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022

HEL 2019-002238 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan nimettäisiin toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022 seuraavat henkilöt:

Varsinaiseksi jäseneksi toimialajohtaja Mikko Aho ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 15.2.2019

2

Nimeämispyyntö 15.2.2019, liite, päätös 3.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Helsingin kaupunkia tekemään 22.3.2019 mennessä esityksen jäseneksi ja varajäseneksi Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022. Hoitokuntaa koskevan asetuksen mukaan johtokunnassa tulee olla kaupungin edustus.

30.4.2019 päättyvän toimikauden johtokunnassa on toiminut kaupunkia edustavana varsinaisena jäsenenä toimialajohtaja Mikko Aho ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään kaupunginarkkitehti Jukka Kautto.

Asiassa on pyydetty esitys henkilöistä kaupunkiympäristön toimialalta. Esitys on toimialan lausunnon mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimeämispyyntö 15.2.2019

2

Nimeämispyyntö 15.2.2019, liite, päätös 3.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala 6.3.2019

HEL 2019-002238 T 00 01 06

 

Kaupunkiympäristön toimiala esittää Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan jäseneksi toimialajohtaja Mikko Ahoa ja hänen varajäsenekseen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomasta kaudelle 1.5.2019-30.4.2022.

Lisätiedot

Silja Hyvärinen, hallintojohtaja, puhelin: 310 38619

silja.hyvarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566