Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

04.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Vantaan Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2019-002080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Vantaan Energia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.        

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan toisen asian kokouksen viidentenä asiana.

Esteelliset: Wille Rydman, Jasmin Hamid, Matti Malinen

Asian aikana kuultavana oli Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla.

Vantaan Energia Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat (omistusosuus suluissa): Svartisen Holding A/S (49,6 %), Suomen Energia-Urakointi Oy
(25,9 %), Solar Power Holding Oy (24,1 %) ja Kolsin Voima Oy
(22,5 %).

Kaupungin omistusosuus Vantaan Energia Oy:stä on 40 %.

Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Matti Parpala.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566