Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (2)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

04.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s förbundsmöte

HEL 2019-000867 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

På förslag av ordföranden beslutade Stadsstyrelsens koncernsektion enhälligt bordlägga ärendet.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsstyrelsens koncernsektion utser följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund r.f.:s ordinarie förbundsmöte 2019:

 

Representant

Personlig ersättare

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

Föredragandens motiveringar

Sydkustens landskapsförbund r.f. ber medlemskommunerna att senast 25.3.2019 utse sina representanter och ersättare till förbundsmötet på Kimitoön 25.4.2019. Kallelsen till förbundsmötet finns som bilaga till ärendet.

Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare. Helsingfors utser totalt högst 10 representanter och lika många personliga ersättare.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Kokouskutsu 25.4.2019, Sydkustens landskapsförbund

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Omprövning, stadsstyrelsen

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566