Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

11.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2019

HEL 2019-000680 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helen Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

        osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa toistaiseksi kaupungin palkkioryhmän C mukaiset kokouspalkkiot,

        osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi Tomi Sevander, Otso Kivekäs ja Paavo Arhinmäki,

        hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

        tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,

        hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,

        hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

        nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

        yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa

        esittämään, että hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström,

        hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Oskala

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Nasima Razmyarin ehdotuksesta valita Tomi Sevanderin osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ozan Yanarin ehdotuksesta valita Otso Kivekkään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Veronika Honkasalon ehdotuksesta valita Paavo Arhinmäen osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helen Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

        osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa toistaiseksi kaupungin palkkioryhmän C mukaiset kokouspalkkiot,

        osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi ____________________, ____________________ ja ____________________,

        hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

        tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,

        hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,

        hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

        nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

        yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa

        esittämään, että hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström,

        hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helen-konserni

Helen Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Helen Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Helen Sähköverkko Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helen Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet 23.3.2018 alkaen pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuuli Kousa, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Tomi Sevander.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille on maksettu 27.8.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 200 euron suuruiset kokouspalkkiot. Palkkiot perustuivat silloiseen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevaan ohjeistukseen. Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten uusista yleisistä palkkioperusteista. Nimitystoimikunnan aiempaa kokouspalkkiota vastaavat ns. perushallituspalkkiot maksetaan nykyisin palkkioryhmän C osalta, jossa hallituksen kokouspalkkio on tällä hetkellä 225 euroa. Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kokouspalkkiot on perusteltua korottaa vastaamaan tätä keväällä 2018 muuttunutta palkkiokäytäntöä.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen työjärjestyksensä muuttamisesta.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helen Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 15 §, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Helen Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Nimitystoimikunnan ehdotus sisältää aiempiin palkkioihin verrattuna 25 %:n korotuksen puheenjohtajan kokouspalkkioon sekä 16,67 %:n korotuksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioihin. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helen Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta yhtä muutosta lukuun ottamatta. Hanna-Maria Heikkisen tilalle ehdotetaan Pirja Heiskasta.

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa, että sen tehtävistä poistetaan viittaus Helen Oy:n tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoa ja palkkioita koskevien ehdotusten tekemiseen. Helen Oy:n yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen tytäryhteisöjen hallituksia koskevia valintoja ei käsitellä enää Helen Oy:n yhtiökokouksessa vaan yhtiön hallituksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566