Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

17.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 124

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2018

HEL 2018-012592 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2018 siten, että

A

yhtiö tilaa Helsingin yliopiston metroaseman myymälätason parannusurakan yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti Inlook Sisustus Oy:ltä yhteensä 799 000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan,

B

yhtiö tilaa urakkaan kuuluvat optiot yhteensä 51 600 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan sekä urakkaan mahdollisesti liittyviä lisätöitä enintään 120 000 eurolla (Alv 0 %),

C

yhtiö ottaa pankkilainaa Nordealta lainatarjouksen mukaisin ehdoin enintään 900 000 euroa Helsingin yliopiston metroaseman myymälätason parannusurakan rahoitusta varten,

D

lainaa varten perustetaan lainanlyhennysrahasto, johon siirretään rahoitusvastikkeella peritystä määrästä lainojen lyhennyksiä vastaava osuus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

KOy Kaisaniemen Metrohalli_Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 19.12.2018

2

KOy Kaisaniemen Metrohalli_Ylimääräinen yhtiökokokous esityslista 19.12..

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Kaisaniemen metrohalli

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle.

Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,08 %.

Helsingin yliopiston metroaseman myymälätason parannusurakka

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 19.12.2018 käsittelemään Helsingin yliopiston Metroaseman myymälätason parannusurakan tilaamista ja rahoittamista.

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Rakennushankkeessa korjataan ja uudistetaan Helsingin yliopiston metroaseman myymälätaso.

Tavoitteena on luoda yhtenäinen kauppakeskusmainen yleisökäytävä uudistamalla mm. alakatot ja valaistus. Käytävän keskipiste, ns. torialue, erotetaan ympäristöstään uusimalla lattiapinta, valaistus ja tekemällä uusi alakatto eri korkoon kuin muu katto.

Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaiseminen

Helsingin yliopiston metroaseman myymälätason parannusurakan tarjouspyynnöstä julkaistiin kansallinen hankintailmoitus 5.10.2016 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi (HILMA) lisäksi tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Tarjouspyyntö lähetettiin suoraan myös HKL:n puitesopimusurakoitsijoille sekä muille potentiaalisille tarjoajille. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä.

Tarjousten vertailu

Tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 %. Parhaan tarjouksen teki Inlook Sisustus Oy, yhteensä
799 000 euroa (alv 0 %).

Hankkeen rahoitus

Yhtiön hallitus esittää hankkeen rahoittamista yhtiön nykyiseltä luotonantajalta, Nordealta, otettavalla enintään 900 000 euron suuruisella pankkilainalla.

Lainaa varten on tarkoitus perustaa lainanlyhennysrahasto, johon siirretään rahoitusvastikkeella peritystä määrästä lainojen lyhennyksiä vastaava osuus.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

KOy Kaisaniemen Metrohalli_Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 19.12.2018

2

KOy Kaisaniemen Metrohalli_Ylimääräinen yhtiökokokous esityslista 19.12..

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Kaisaniemen metrohalli

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566