Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

17.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 127

Edustajan nimeäminen Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen kaudeksi 2019-2021

HEL 2018-011903 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi tilapalvelupäällikkö Matti Kuuselan Helsingin Ateljeetalosäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi 1.1.2019 - 31.12.2021.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Säätiö

 

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Ateljeetalosäätiön tarkoituksena on ateljeiden ja ateljeehuoneistojen hankkiminen ja vuokraaminen helsinkiläisille kuvataiteilijoille. Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Helsingin kaupunki nimittää yhden jäsenen ja Helsingin Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Helsingfors ry viisi jäsentä. Säätiön hallitus nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Helsingin Ateljeetalosäätiö on pyytänyt Helsingin kaupunkia nimeämään hallitukseen jäsenen kolmivuotiskaudelle 2019 - 2021. Ateljeesäätiön käytännön toiminnan painopiste on tilojen hallinnassa, minkä vuoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työskentelevän tilapalvelupäällikkö Matti Kuuselan nimeäminen säätiön hallitukseen on perusteltua hänen tehtävänsä ja osaamisensa huomioon ottaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Säätiö

 

Tiedoksi

Nimetty

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566