Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

10.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-008922 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström ja hallituksen puheenjohtaja Atte Malmström.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr osavuosikatsaus 2 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta sekä kaupunkilaisten virkistäytymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Säätiö osallistuu eläinlajien suojelutyöhön ja siihen liittyvään tutkimukseen eläintarhassa sekä luonnossa ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön lajien suojelemiseksi. Säätiö jakaa tietoa ja järjestää opetus-ta eläimistä, niiden elinympäristöstä ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Säätiö kerää varoja uhanalaisten eläinten ja niiden elinympäristöjen suojeluun.

Säätiö huolehtii Korkeasaaren alueesta ja siellä olevista kiinteistöistä. Säätiö kehittää eläintarhaa yleisökohteena ja järjestää tapahtumia, jot-ka palvelevat säätiön tarkoitusta.

Säätiö harjoittaa eläintarhatoimintaan liittyvää toimintaa, joka palvelee säätiön tarkoitusta, kuten ravintolapalvelut, tuotteiden ja palveluiden myynti sekä maksulliset koulutustapahtumat.

Säätiö rekisteröitiin 24.10.2017 ja se aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2018.

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Atte Malmström.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr osavuosikatsaus 2 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566