Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

10.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2018-004112 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut-yksikköä edustamaan Helsingin kaupunkia Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.9.2018.

Samalla konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään ylimääräisessä yhtiökokouksessa niin, että Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29 sulautetaan Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 11.9.2018, Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29

2

Sulautumissuunnitelma 17.5.2018, As Oy Vellamonkatu 29

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto kehotti 16.2.2015 (26 §) Kiinteistö Oy Auroranlinnan yhtiökokousta ohjeistamaan hallitusta ottamaan huomioon kaupunkikonsernin johdon antaman linjauksen, jonka mukaan lyhyen korkotuen yhtiön teknisten toimintojen toteuttamis- ja järjestämisvastuu pyritään keskittämään Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29:n hallitus on 16.5.2018 päättänyt, että Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29 sulautetaan Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

Helsingin kaupunki omistaa Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29:n osakekannasta 97,9 % ja Kiinteistö Oy Auroranlinna 2,1 %. Helsingin kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Auroranlinnan, joka omistaa ja hallinnoi Helsingin kaupunkikonsernin vapaarahoitteista asuntokantaa. Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29 on asunto-osakeyhtiö, jonka asuntokanta on vapaarahoitteista, jolloin sulautumisella voidaan selkeyttää ja keskittää vapaarahoitteisen asuntokannan hallinnointia kaupunkikonsernissa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 11.9.2018, Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29

2

Sulautumissuunnitelma 17.5.2018, As Oy Vellamonkatu 29

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566