Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

04.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 2018 ja yhtiön Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys

HEL 2018-004965 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevan selvityksen.

B

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksymään Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevan selvityksen merkitsemisen tiedoksi.

Käsittely

Esteelliset: Jasmin Hamid

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

2

Muistion liite 1

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Helsingin kaupunki omistaa 40 % yhtiön osakkeista ja Vantaan kaupunki 60 %.

Vantaan Energia -konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Konsernilla on omistuksia useissa osakkuusyhteisöissä sekä ns. Mankala-periaatteella toimivissa energiantuotantoyhtiöissä. Ydinvoimaomistuksia Vantaan Energia -konsernilla on Voimaosakeyhtiö SF:n ohella EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n kautta.

Vantaan Energia -konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 285 miljoonaa euroa, liikevoitto 55 miljoonaa euroa ja investoinnit 44 miljoonaa euroa.

Fennovoima-hanke

Fennovoima-hankkeen tarkoituksena on rakennuttaa Pyhäjoelle sähköteholtaan noin 1 200 megawatin AES-2006 -painevesireaktorilla varustettu ydinvoimala, Hanhikivi I. Laitoksen suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta.

Hankkeen toteuttavan Fennovoima Oy:n omistus on jakautunut kahdelle omistajalle. Voimaosakeyhtiö SF omistaa 66 % ja RAOS Voima Oy 34 % yhtiön osakkeista. Vantaan Energia Oy:n omistusosuus Voimaosakeyhtiö SF:stä on noin 7,5 %.

Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.1.2018, § 31 valtuustoaloitevastauksen, jonka mukaan on tarpeellista käynnistää Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irtautumiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja taloudellisten vaikutusten laajuudesta, koska on odotettavissa, että aloitteessa tavoitellulla irrottautumisella on olennaista taloudellista vaikutusta Vantaan Energia Oy:öön ja siten myös sen osakkeenomistajien omistusten arvoon.

Vantaan kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin vastaavan sisältöinen aloitevastaus 22.1.2018.

Aloitevastauksen mukaisesti selvityksestä raportoidaan sen valmistumisen jälkeen kaupunginhallituksen konsernijaostolle, joka huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta.

Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys on tehty Helsingin ja Vantaan konserniohjauksesta vastaavien yksiköiden edustajien kesken yhteistyössä Vantaan Energia Oy:n kanssa kevään 2018 aikana. Liitteenä olevassa muistiossa kuvataan selvityksen keskeisiä havaintoja ja johtopäätöksiä Fennovoima-hankkeeseen liittyvät tiukat salassapitositoumukset huomioon ottaen. Muistio ei sisällä tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä hankkeen osapuolien ja selvityksen tekemiseen osallistuneiden allekirjoittamien erillisten salassapitositoumusten nojalla. Muistio sisältää kuitenkin Vantaan Energia Oy:n liikesalaisuuksia ja on siten salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20-kohdan perusteella.

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 2018

Vantaan Energia Oy:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään 19.6.2018. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevaan selvitykseen liittyen yhtiökokousedustajalle annettavat toimiohjeet kuuluvat konsernijaoston annettaviksi.

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström antaa suullisen katsauksen Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevasta selvityksestä konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

2

Muistion liite 1

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Oheismateriaali

1

Fennovoima Oy:n yhtiöjärjestys

2

Voimaosakeyhtiö SF:n yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja konserniohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566