Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

04.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Jäsenten nimeäminen REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallitukseen

HEL 2018-005716 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan REDIn käyttöyhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetien ja varajäseneksi HKL:n kiinteistöpäällikkö Päivi Kontron.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2009, 172 § järjestää Kalasataman keskuksen toteutuskilpailun julkisena hankintana kilpailullista neuvottelumenettelyä noudattaen. Kilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin 15.9.2009.

Kaupunginhallitus valitsi 29.3.2009, 395 § ilmoittautumishakemusten ja alustavien ideasuunnitelmien perusteella neuvotteluihin kolme parhaaksi arvioitua ehdokasta.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2011, 98 § valita SRV Yhtiöt Oyj:n kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksen tekijänä Kalasataman keskuksen toteuttajaksi.

Kaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n välinen Kalasataman keskuksen toteutussopimus allekirjoitettiin 16.8.2011.

REDIn käyttöyhtiö Oy

Kalasataman keskuksen eri toimintojen, yksityisten ja julkisten osien ja eri omistajien välille tarvitaan käyttöyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja Kalasataman keskukseen tuleville kiinteistöille ja kiinteistöyhtiöille. Käyttöyhtiö on tarkoitus perustaa lähiviikkoina ns. yhteisjärjestelysopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön toimialana on käyttöyhtiönä hallinnoida Helsingin kaupungin Sörnäisten kaupunginosan kortteleihin 10620 – 10623 sekä kortteleita halkovan rautatiealueen ja katualueiden alle ja osin päälle rakennettavaa Kalasataman keskusta käsittäen edellä mainittuihin kortteleihin ja yleisille alueille rakennettavan kauppakeskuksen, kellari- ja kalliopysäköintilaitoskokonaisuuden, ja kahdeksan kauppakeskuksen päälle rakennettavaa tornitaloa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistönjohto- ja isännöinti- ja huoltoyhtiötoimintaa sekä ostaa ja välittää palveluita osakasyhtiöilleen, näiden omistajille ja vuokralaisille. Yhtiö voi myös markkinoida Kalasataman keskukseen rakennettavia tiloja ja tilojen käyttäjien tarjoamia palveluita sekä rakennuttaa, omistaa ja vuokrasopimuksen nojalla hallita kiinteistöjä, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Kaupunki ei tule omistamaan yhtiön osakkeita, eikä yhtiö ole muutenkaan kaupungin määräysvallassa, eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallitus

Perustettavan käyttöyhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kullekin varsinaiselle jäsenelle enintään yksi henkilökohtainen varajäsen. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen ja tämän varajäsen.

Lisäksi Kalasataman keskuksen toteutussopimuksessa on todettu, että kaupungilla on oikeus nimetä yksi edustaja mahdollisen Kalasataman keskuksen käyttöyhtiön hallitukseen.

Yhtiön toiminnalla tulee olemaan kaupungin oman toiminnan osalta keskeinen liittymä liikenneliikelaitoksen toimintaan, joten on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön hallituksen varsinainen ja varajäsen HKL:sta.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävät

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566